Ársreikningar sveitarfélaga

Hvernig eru ársreikningagögn sveitarfélaga undirbúin fyrir birtingu í mælaborði Metils um?

stjórnmál
efnahagur
ársreikningar
sveitarfélög
Author
Affiliation
Published

April 13, 2023

Code
library(tidyverse)
library(readxl)
library(janitor)
library(visitalaneysluverds)
library(hagstofa)
library(arrow)
library(googledrive)
library(googlesheets4)

Mannfjöldi

Code
url <- "https://px.hagstofa.is:443/pxis/api/v1/is/Ibuar/mannfjoldi/2_byggdir/sveitarfelog/MAN02005.px"
mannfjoldi <- hg_data(url) |> 
 filter(
  Aldur == "Alls",
  Kyn == "Alls",
  Sveitarfélag != "Alls"
 ) |> 
 collect() |> 
 clean_names() |> 
 rename(mannfjoldi = 5) |> 
 select(-aldur, -kyn) |> 
 mutate(ar = parse_number(ar))

Efnahagur

Code
efnahagur <- read_excel("net-efnahagsreikningar.xlsx", skip = 4) |> 
 clean_names() |> 
 fill(ar, sveitarfelag, hluti) |> 
 filter(
  tegund2 %in% c(
   "Veltufjármunir Total", 
   "Varanlegir rekstrarfjármunir", 
   "Áhættufjármunir og langtímakröfur",
   "Skuldbindingar", 
   "Langtímaskuldir",
   "Skammtímaskuldir", 
   "Eigið fé"
  ) | tegund %in% c(
   "Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki",
   "Aðrir veltufjármunir"
  )
 ) |> 
 mutate(
  tegund2 = ifelse(is.na(tegund2), tegund, tegund2) |>
   str_replace(" Total", "")
 ) |> 
 select(-tegund) |> 
 mutate(
  ar = parse_number(ar),
  sveitarfelag = str_sub(sveitarfelag, start = 6)
 )

Rekstur

Code
rekstur <- read_excel("net-rekstrarreikningar.xlsx", skip = 5) |> 
 clean_names() |> 
 fill(ar, sveitarfelag, hluti) |> 
 filter(
  tegund2 %in% c(
   "Gjöld Total", 
   "Tekjur Total",
   "Rekstrarniðurstaða Total"
  ) | tegund %in% c(
   "Afskriftir", 
   "Breyting lífeyrisskuldbindinga",
   "Fjármagnsliðir",
   "Óreglulegir liðir",
   "Framlag Jöfnunarsjóðs", 
   "Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs",
   "Laun og launatengd gjöld"
  )
 ) |> 
 mutate(
  tegund2 = ifelse(is.na(tegund2), tegund, tegund2) |> 
   str_replace(" Total", "")
 ) |> 
 select(-tegund) |> 
 mutate(
  ar = parse_number(ar),
  sveitarfelag = str_sub(sveitarfelag, start = 6)
 )

Sjóðsstreymi

Code
sjodsstreymi <- read_excel("net-sjodstreymi.xlsx", skip = 4) |> 
 clean_names() |> 
 fill(ar, sveitarfelag, hluti, tegund2) |> 
 mutate(
  ar = parse_number(ar),
  sveitarfelag = str_sub(sveitarfelag, start = 6)
 ) |> 
 filter(
  tegund2 %in% c(
   "Veltufé frá rekstri Total", 
   "Fjárfestingarhreyfingar Total") | 
   tegund %in% c(
    "Afborganir langtímalána",
    "Aðrar fjármögnunarhreyfingar",
    "Tekin ný langtímalán",
    "Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum"
   )
 ) |>
 mutate(
  tegund2 = ifelse(is.na(tegund), tegund2, tegund) |>
   str_replace(" Total", "")
 ) |> 
 select(-tegund) |> 
 mutate(
  total = coalesce(total, 0)
 )

Tenging

Code
d <- efnahagur |> 
 select(-tegund3) |> 
 pivot_wider(names_from = tegund2, values_from = total) |> 
 inner_join(
  rekstur |> 
   pivot_wider(names_from = tegund2, values_from = total),
  by = c("ar", "sveitarfelag", "hluti")
 ) |> 
 inner_join(
  sjodsstreymi |> 
   pivot_wider(names_from = tegund2, values_from = total),
  by = c("ar", "sveitarfelag", "hluti")
 ) |> 
 mutate_at(
  vars(-ar, -sveitarfelag, -hluti),
  coalesce, 0
 )
Code
d |> 
 skimr::skim()
Data summary
Name d
Number of rows 3074
Number of columns 28
_______________________
Column type frequency:
character 2
numeric 26
________________________
Group variables None

Variable type: character

skim_variable n_missing complete_rate min max empty n_unique whitespace
sveitarfelag 0 1 8 29 0 81 0
hluti 0 1 7 12 0 2 0

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100 hist
ar 0 1 2011.80 6.0 2002 2007.00 2012.0 2017.00 2022 ▇▆▆▆▆
Varanlegir rekstrarfjármunir 0 1 6979922.86 38207765.1 5116 288631.25 828232.0 3003434.50 777286753 ▇▁▁▁▁
Áhættufjármunir og langtímakröfur 0 1 866860.21 3125471.9 0 52849.50 137816.5 444522.00 36071319 ▇▁▁▁▁
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki 0 1 60827.04 181203.1 -303230 0.00 0.0 42727.75 3842587 ▇▁▁▁▁
Aðrir veltufjármunir 0 1 415304.38 1859983.0 0 21567.00 68442.0 185690.25 32992652 ▇▁▁▁▁
Veltufjármunir 0 1 1024043.90 4190330.9 5481 92999.50 204343.0 612781.00 83647325 ▇▁▁▁▁
Eigið fé 0 1 3578802.58 19949924.4 -1705566 245907.50 547618.5 1541712.00 423955128 ▇▁▁▁▁
Skuldbindingar 0 1 969607.66 3902422.6 0 0.00 59325.0 461501.75 64425813 ▇▁▁▁▁
Langtímaskuldir 0 1 3419319.72 18569470.8 0 63551.50 356598.5 1203402.00 318672356 ▇▁▁▁▁
Skammtímaskuldir 0 1 903097.08 3716030.4 205 44563.25 148725.0 419417.25 63279417 ▇▁▁▁▁
Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs 0 1 2256710.78 8552213.6 7636 139961.00 376073.5 1173597.25 118591219 ▇▁▁▁▁
Framlag Jöfnunarsjóðs 0 1 374381.05 776538.4 0 65617.00 158242.0 350731.62 10608300 ▇▁▁▁▁
Tekjur 0 1 3612082.00 13856936.6 12600 272856.25 697090.0 2002404.25 223426232 ▇▁▁▁▁
Laun og launatengd gjöld 0 1 1769052.47 6657036.9 874 119626.50 341346.0 1038470.50 106354668 ▇▁▁▁▁
Breyting lífeyrisskuldbindinga 0 1 111323.46 598052.3 -1531587 0.00 4059.5 41598.75 14666288 ▇▁▁▁▁
Afskriftir 0 1 226047.49 1251172.5 0 11541.00 31914.0 95465.00 23515214 ▇▁▁▁▁
Gjöld 0 1 3406030.38 12957551.1 13862 267520.75 671245.5 1912136.25 208284956 ▇▁▁▁▁
Fjármagnsliðir 0 1 -197600.54 2138598.6 -99783794 -63849.00 -11052.5 2208.28 10505376 ▁▁▁▁▇
Óreglulegir liðir 0 1 53661.58 767339.8 -6171386 0.00 0.0 0.00 20174498 ▁▇▁▁▁
Rekstrarniðurstaða 0 1 62112.65 1826034.7 -71495906 -18528.50 9486.0 64070.00 28027176 ▁▁▁▇▁
Veltufé frá rekstri 0 1 419850.55 2153715.6 -2583086 13808.25 54884.0 213400.75 39602982 ▇▁▁▁▁
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum 0 1 -544965.25 2805292.7 -50849042 -229539.00 -61410.5 -14637.50 1599022 ▁▁▁▁▇
Fjárfestingarhreyfingar 0 1 -405456.65 2478335.2 -48811242 -195496.40 -45418.0 -5200.25 29084625 ▁▁▁▇▁
Tekin ný langtímalán 0 1 410045.81 2191577.9 -170501 0.00 12943.5 142847.25 44594536 ▇▁▁▁▁
Afborganir langtímalána 0 1 -338703.62 1599787.1 -28501261 -149641.25 -44641.0 -7611.25 94019 ▁▁▁▁▇
Aðrar fjármögnunarhreyfingar 0 1 -40890.86 434026.4 -10357497 -18805.25 0.0 3013.00 2709554 ▁▁▁▇▁

Sameining sveitarfélaga

Code
mulathing <- c(
 "Múlaþing", 
 "Fljótsdalshérað", 
 "Seyðisfjarðarkaupstaður",
 "Borgarfjarðarhreppur",
 "Djúpavogshreppur"
)

sudurnesjabaer <- c(
 "Sandgerðisbær", 
 "Sveitarfélagið Garður"
)

fjardabyggd <- c(
 "Breiðdalshreppur",
 "Fjarðabyggð"
)

gardabaer <- c(
 "Sveitarfélagið Álftanes", 
 "Garðabær"
)

d <- d |> 
 mutate(
  sveitarfelag = case_match(
   sveitarfelag,
   mulathing ~ "Múlaþing",
   sudurnesjabaer ~ "Suðurnesjabær",
   fjardabyggd ~ "Fjarðabyggð",
   gardabaer ~ "Garðabær",
   sveitarfelag ~ sveitarfelag
  )
 )

Reikna breytur

Code
d <- d |> mutate(
 heildarskuldir = `Skuldbindingar` + `Langtímaskuldir` + `Skammtímaskuldir`,
 eignir = `Varanlegir rekstrarfjármunir` + `Áhættufjármunir og langtímakröfur` + `Veltufjármunir`
)

d
# A tibble: 3,074 × 30
   ar sveitarfelag    hluti Varanlegir rekstrarf…¹ Áhættufjármunir og l…²
  <dbl> <chr>        <chr>         <dbl>         <dbl>
 1 2022 Reykjavíkurborg   A_hl…       200279038.       24589047.
 2 2022 Reykjavíkurborg   A_og…       777286753.       21203607.
 3 2022 Kópavogsbær     A_hl…       54831077        5865042 
 4 2022 Kópavogsbær     A_og…       81524112        2674309 
 5 2022 Seltjarnarnesbær  A_hl…        6775005        2475607 
 6 2022 Seltjarnarnesbær  A_og…        8669016        1744887 
 7 2022 Garðabær      A_hl…       36530755        6797479 
 8 2022 Garðabær      A_og…       43500880        7483699 
 9 2022 Hafnarfjarðarkaups… A_hl…       47499673        6124462 
10 2022 Hafnarfjarðarkaups… A_og…       68615095        5241519 
# ℹ 3,064 more rows
# ℹ abbreviated names: ¹​`Varanlegir rekstrarfjármunir`,
#  ²​`Áhættufjármunir og langtímakröfur`
# ℹ 25 more variables: `Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki` <dbl>,
#  `Aðrir veltufjármunir` <dbl>, Veltufjármunir <dbl>, `Eigið fé` <dbl>,
#  Skuldbindingar <dbl>, Langtímaskuldir <dbl>, Skammtímaskuldir <dbl>,
#  `Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs` <dbl>, `Framlag Jöfnunarsjóðs` <dbl>, …
Code
d <- d |> 
 select(
  ar, 
  sveitarfelag,
  hluti,
  heildarskuldir,
  eignir,
  tekjur = "Tekjur", 
  skatttekjur_an_jofnundarsjods = "Skatttekjur án Jöfnunarsjóðs",
  framlag_jofnunarsjods = "Framlag Jöfnunarsjóðs",
  gjold = "Gjöld", 
  afskriftir = "Afskriftir",
  fjarmagnslidir = "Fjármagnsliðir", 
  oreglulegir_lidir = "Óreglulegir liðir",
  rekstrarnidurstada = "Rekstrarniðurstaða",
  breyting_lifeyrisskuldbindinga = "Breyting lífeyrisskuldbindinga",
  afborganir_langtimalana = "Afborganir langtímalána",
  tekin_ny_langtimalan = "Tekin ný langtímalán",
  adrar_fjarmognunarhreyfingar = "Aðrar fjármögnunarhreyfingar",
  ny_fjarfesting = "Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum",
  eigid_fe = "Eigið fé", 
  veltufjarmunir = "Veltufjármunir", 
  skammtimakrofur_eigin_fyrirtaeki = "Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki",
  handbaert_fe = "Aðrir veltufjármunir",
  skammtimaskuldir = "Skammtímaskuldir", 
  fjarfestingarhreyfingar = "Fjárfestingarhreyfingar", 
  nyjar_langtimaskuldir = "Tekin ný langtímalán",
  launagjold = "Laun og launatengd gjöld",
  veltufe = "Veltufé frá rekstri"
 )
Code
d <- d |> 
 group_by(sveitarfelag, ar, hluti) |> 
 summarise_at(
  vars(heildarskuldir:veltufe), 
  ~ 1000 * sum(.x)
 ) |> 
 ungroup()
Code
d <- d |> 
 mutate(
  hluti = fct_recode(
   hluti,
   "A-hluti" = "A_hluti",
   "A og B-hluti" = "A_og_B_hluti"
  )
 )
Code
d_2023 <- read_sheet("https://docs.google.com/spreadsheets/d/12qSHYKTItgUnU5NRnmmbaCjjdh_ZaYckIwk9UOmbcs0/edit#gid=0") |> 
 mutate_at(vars(-ar, -sveitarfelag, -hluti), \(x) x * 1000)
Code
d <- d |> 
 bind_rows(d_2023) |> 
 inner_join(
  mannfjoldi,
  by = join_by(ar, sveitarfelag)
 )
Code
d <- d |>
 mutate(
  eiginfjarhlutfall = eigid_fe / eignir,
  fjarf_nylan = tekin_ny_langtimalan - ny_fjarfesting,
  fjarfesting_hlutf_skuldir = fjarf_nylan / heildarskuldir,
  fjarmagnslidir_a_ibua = fjarmagnslidir / mannfjoldi,
  framlegd = tekjur - gjold + afskriftir,
  framlegd_hlutf = framlegd / tekjur,
  gjold_a_ibua = gjold / mannfjoldi,
  handbaert_fe_per_ibui = handbaert_fe / mannfjoldi,
  heildarskuldir = heildarskuldir,
  launagjold_per_ibui = launagjold / mannfjoldi,
  launagjold_hlutf_gjold = launagjold / gjold,
  nettoskuldir = heildarskuldir - veltufjarmunir + skammtimakrofur_eigin_fyrirtaeki,
  nettoskuldir_hlutf_tekjur = nettoskuldir / tekjur,
  rekstrarnidurstada_hlutf = rekstrarnidurstada / tekjur,
  rekstrarnidurstada_a_ibua = rekstrarnidurstada / mannfjoldi,
  rekstur_3_ar = rekstrarnidurstada + lag(rekstrarnidurstada, 1) + lag(rekstrarnidurstada, 2),
  tekjur_3_ar = tekjur + lag(tekjur, 1) + lag(tekjur, 2),
  rekstur_3_ar_hlutf_tekjur = rekstur_3_ar / tekjur_3_ar,
  skattur_a_ibua = skatttekjur_an_jofnundarsjods / mannfjoldi,
  skuldahlutfall = 1 - eiginfjarhlutfall,
  skuldir_hlutf_tekjur = heildarskuldir / tekjur,
  skuldir_per_ibui = heildarskuldir / mannfjoldi,
  tekjur_a_ibua = tekjur / mannfjoldi,
  ny_langtimalan_a_ibua = tekin_ny_langtimalan / mannfjoldi,
  veltufe_hlutf_skuldir = veltufe / nettoskuldir,
  veltufe_hlutf_tekjur = veltufe / tekjur,
  veltufjarhlutfall = veltufjarmunir / skammtimaskuldir,
  veltufe_hlutf_afborganir = veltufe / afborganir_langtimalana,
  .by = c(sveitarfelag, hluti)
 )

d |> 
 write_parquet(
  "total_data.parquet"
 )

names(d)
 [1] "sveitarfelag"           "ar"               
 [3] "hluti"              "heildarskuldir"         
 [5] "eignir"              "tekjur"             
 [7] "skatttekjur_an_jofnundarsjods"  "framlag_jofnunarsjods"      
 [9] "gjold"              "afskriftir"           
[11] "fjarmagnslidir"          "oreglulegir_lidir"        
[13] "rekstrarnidurstada"        "breyting_lifeyrisskuldbindinga" 
[15] "afborganir_langtimalana"     "tekin_ny_langtimalan"      
[17] "adrar_fjarmognunarhreyfingar"   "ny_fjarfesting"         
[19] "eigid_fe"             "veltufjarmunir"         
[21] "skammtimakrofur_eigin_fyrirtaeki" "handbaert_fe"          
[23] "skammtimaskuldir"         "fjarfestingarhreyfingar"     
[25] "nyjar_langtimaskuldir"      "launagjold"           
[27] "veltufe"             "skatttekjur_an_jofnundarsjóðs"  
[29] "mannfjoldi"            "eiginfjarhlutfall"        
[31] "fjarf_nylan"           "fjarfesting_hlutf_skuldir"    
[33] "fjarmagnslidir_a_ibua"      "framlegd"            
[35] "framlegd_hlutf"          "gjold_a_ibua"          
[37] "handbaert_fe_per_ibui"      "launagjold_per_ibui"       
[39] "launagjold_hlutf_gjold"      "nettoskuldir"          
[41] "nettoskuldir_hlutf_tekjur"    "rekstrarnidurstada_hlutf"    
[43] "rekstrarnidurstada_a_ibua"    "rekstur_3_ar"          
[45] "tekjur_3_ar"           "rekstur_3_ar_hlutf_tekjur"    
[47] "skattur_a_ibua"          "skuldahlutfall"         
[49] "skuldir_hlutf_tekjur"       "skuldir_per_ibui"        
[51] "tekjur_a_ibua"          "ny_langtimalan_a_ibua"      
[53] "veltufe_hlutf_skuldir"      "veltufe_hlutf_tekjur"      
[55] "veltufjarhlutfall"        "veltufe_hlutf_afborganir"    

Þróunargögn

Code
percent_vars <- c(
 "Eiginfjárhlutfall",
 "Framlegð sem hlutfall af tekjum",
 "Launa- og launatengd gjöld sem hlutfall af útgjöldum",
 "Nettóskuldir sem hlutfall af tekjum",
 "Rekstrarniðurstaða sem hlutfall af tekjum",
 "Rekstrarniðurstaða undanfarinna 3 ára sem hlutfall af tekjum",
 "Skuldir sem hlutfall af tekjum",
 # "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af nettóskuldum",
 "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum",
 "Veltufjárhlutfall"
)

throun_data <- d |> 
 select(
  sveitarfelag,
  ar,
  hluti,
  "Heildarskuldir" = heildarskuldir,
  # "Eignir" = eignir,
  # "Tekjur" = tekijur,
  # "Rekstrarniðurstaða" = rekstrarnidurstada,
  "Eiginfjárhlutfall" = eiginfjarhlutfall,
  "Fjármagnsliðir á íbúa" = fjarmagnslidir_a_ibua,
  "Framlegð sem hlutfall af tekjum" = framlegd_hlutf,
  "Handbært fé á íbúa" = handbaert_fe_per_ibui,
  "Launa- og launatengd gjöld á íbúa" = launagjold_per_ibui,
  "Launa- og launatengd gjöld sem hlutfall af útgjöldum" = launagjold_hlutf_gjold,
  "Nettóskuldir sem hlutfall af tekjum" = nettoskuldir_hlutf_tekjur,
  "Rekstrarniðurstaða á íbúa" = rekstrarnidurstada_a_ibua,
  "Rekstrarniðurstaða sem hlutfall af tekjum" = rekstrarnidurstada_hlutf,
  "Rekstrarniðurstaða undanfarinna 3 ára sem hlutfall af tekjum" = rekstur_3_ar_hlutf_tekjur,
  "Útsvar og fasteignaskattur á íbúa" = skattur_a_ibua,
  "Skuldir sem hlutfall af tekjum" = skuldir_hlutf_tekjur,
  "Skuldir á íbúa" = skuldir_per_ibui,
  "Tekjur á íbúa" = tekjur_a_ibua,
  "Útgjöld á íbúa" = gjold_a_ibua,
  # "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af nettóskuldum" = veltufe_hlutf_skuldir,
  "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum" = veltufe_hlutf_tekjur,
  "Veltufjárhlutfall" = veltufjarhlutfall
 ) |> 
 pivot_longer(
  c(-sveitarfelag, -ar, -hluti),
  names_to = "name",
  values_to = "y"
 ) |> 
 arrange(ar, hluti, sveitarfelag, name) |> 
 mutate(
  is_percent = ifelse(
   name %in% percent_vars,
   TRUE,
   FALSE
  )
 )

throun_data |> 
 write_parquet(
  "throun_data.parquet"
 )

Dreifingargögn

Code
percent_vars <- c(
 "Eiginfjárhlutfall",
 "Framlegð sem hlutfall af tekjum",
 "Handbært fé á íbúa",
 "Launa- og launatengd gjöld sem hlutfall af gjöldum",
 "Nettóskuldir sem hlutfall af tekjum",
 "Rekstrarniðurstaða sem hlutfall af tekjum",
 "Rekstrarniðurstaða undanfarinna 3 ára sem hlutfall af tekjum",
 "Skuldir sem hlutfall af tekjum",
 "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum",
 "Veltufjárhlutfall"
)

dreifing_data <- d |> 
 select(
  ar,
  sveitarfelag,
  hluti,
  # "Heildarskuldir" = heildarskuldir,
  # "Eignir" = eignir,
  # "Tekjur" = tekjur,
  # "Rekstrarniðurstaða" = rekstrarnidurstada,
  "Eiginfjárhlutfall" = eiginfjarhlutfall,
  "Framlegð sem hlutfall af tekjum" = framlegd_hlutf,
  "Handbært fé á íbúa" = handbaert_fe_per_ibui,
  "Launa- og launatengd gjöld á íbúa" = launagjold_per_ibui,
  "Launa- og launatengd gjöld sem hlutfall af gjöldum" = launagjold_hlutf_gjold,
  "Nettóskuldir sem hlutfall af tekjum" = nettoskuldir_hlutf_tekjur,
  "Rekstrarniðurstaða sem hlutfall af tekjum" = rekstrarnidurstada_hlutf,
  "Rekstrarniðurstaða undanfarinna 3 ára sem hlutfall af tekjum" = rekstur_3_ar_hlutf_tekjur,
  "Útsvar og fasteignaskattur á íbúa" = skattur_a_ibua,
  "Skuldir sem hlutfall af tekjum" = skuldir_hlutf_tekjur,
  "Skuldir á íbúa" = skuldir_per_ibui,
  "Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum" = veltufe_hlutf_tekjur,
  "Veltufjárhlutfall" = veltufjarhlutfall
 ) |> 
 pivot_longer(
  c(-sveitarfelag, -ar, -hluti),
  names_to = "name",
  values_to = "y"
 ) |> 
 arrange(ar, hluti, sveitarfelag, name) |> 
 mutate(
  is_percent = ifelse(
   name %in% percent_vars,
   TRUE,
   FALSE
  )
 )

dreifing_data |> 
 write_parquet(
  "dreifing_data.parquet"
 )

dreifing_data
# A tibble: 33,384 × 6
   ar sveitarfelag   hluti    name            y is_percent
  <dbl> <chr>       <chr>    <chr>          <dbl> <lgl>   
 1 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Eiginfjárhlutfall   6.03e-1 TRUE   
 2 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Framlegð sem hlutfa… 7.06e-2 TRUE   
 3 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Handbært fé á íbúa  1.42e+4 TRUE   
 4 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Launa- og launateng… 5.53e-1 TRUE   
 5 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Launa- og launateng… 1.71e+5 FALSE   
 6 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Nettóskuldir sem hl… 1.09e+0 TRUE   
 7 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Rekstrarniðurstaða … 3.35e-2 TRUE   
 8 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Rekstrarniðurstaða … NA    TRUE   
 9 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Skuldir sem hlutfal… 1.25e+0 TRUE   
10 2002 Akraneskaupstaður A og B-hluti Skuldir á íbúa    3.84e+5 FALSE   
# ℹ 33,374 more rows

Viðmiðsgögn

Code
vidmid_data <- d |> 
 filter(
  ar >= 2010,
 ) |>
 select(
  sveitarfelag, 
  ar, 
  hluti,
  nettoskuldir_obs = nettoskuldir_hlutf_tekjur, 
  rekstrarnidurstada_obs = rekstur_3_ar_hlutf_tekjur, 
  framlegd_obs = framlegd_hlutf, 
  veltufe_obs = veltufe_hlutf_tekjur,
  veltufjarhlutfall_obs = veltufjarhlutfall
 ) |> 
 mutate(
  framlegd_vidmid = nettoskuldir_obs/10,
  veltufe_vidmid = nettoskuldir_obs/20,
  rekstrarnidurstada_vidmid = 0,
  veltufjarhlutfall_vidmid = 1,
  nettoskuldir_vidmid = 1
 ) |> 
 pivot_longer(c(-sveitarfelag, -ar, -hluti), names_to = c("name", "type"), values_to = "value", names_sep = "_") |> 
 pivot_wider(names_from = type, values_from = value) |> 
 mutate(
  diff = obs - vidmid,
  colour = diff > 0
 ) 

vidmid_data |> 
 drop_na() |> 
 write_parquet(
  "vidmid_data.parquet"
 )

vidmid_data
# A tibble: 8,000 × 8
  sveitarfelag     ar hluti    name      obs vidmid  diff colour
  <chr>       <dbl> <chr>    <chr>    <dbl> <dbl>  <dbl> <lgl> 
 1 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   nettoskul… 1.18  1    0.182 TRUE 
 2 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   rekstrarn… -0.0740 0   -0.0740 FALSE 
 3 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   framlegd  0.105 0.118 -0.0131 FALSE 
 4 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   veltufe   0.166 0.0591 0.106 TRUE 
 5 Akraneskaupstaður 2010 A-hluti   veltufjar… 1.42  1    0.420 TRUE 
 6 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti nettoskul… 1.14  1    0.143 TRUE 
 7 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti rekstrarn… -0.0693 0   -0.0693 FALSE 
 8 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti framlegd  0.0971 0.114 -0.0173 FALSE 
 9 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti veltufe   0.159 0.0572 0.102 TRUE 
10 Akraneskaupstaður 2010 A og B-hluti veltufjar… 1.50  1    0.497 TRUE 
# ℹ 7,990 more rows